واترجت صنعتی پاک

واترجت صنعتی پاک

پمپ کارواش ۴۰۰ بار دو دسته کار

پمپ کارواش ۴۰۰ بار دو دسته کار

پمپ پیستونی دبی بالا (۱۰۰ لیتر بر دقیقه)

پمپ پیستونی دبی بالا (۱۰۰ لیتر بر دقیقه)

لانس کارواش

لانس کارواش

کف پاش

کف پاش

پمپ کارواش ۳۰۰ بار

پمپ کارواش ۳۰۰ بار