انواع پمپ

انواع پمپ بر اساس کاربرد : انواع پمپ بر اساس کاربرد آن بصورت زیر طبقه بندی می شوند: ۱٫ پمپ های سانتریفوﮊ. ۲٫ پمپ های رفت و برگشتی. ۳٫ پمپ های چرخ دنده ای.   پمپ های سانتریفوﮊ: این پمپ ها از نوعی می باشند که انتقال انرﮊی از آنها به سیال به طور دائمی […]